VET4ALL - PROJEKT PARTNERSTWA NA MAŁĄ SKALĘ

O PROJEKCIE

(2021-1-PL01-KA210-VET-000034602)

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/12/2022 - 21/07/2023

Głównym celem projektu jest wzmocnienie organizacji wysyłających, goszczących i pośredniczących w zakresie realizacji działań kształcenia zawodowego włączających uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych. Cel ten łączy wymogi stawiane przez rynek pracy (przez udział organizacji goszczących i pośredniczących) z możliwościami sektora kształcenia zawodowego (przez udział szkół technicznych). Cel ten wpisuje się także w tworzenie nowych metod w nauczaniu i kładzie nacisk na włączanie osób z niepełnosprawnością. Partnerstwo wypełni ten cel przez realizację 4 głównych rezultatów projektu:

Wypracowanie dobrych praktyk/procedur/narzędzi/wzorców zachowań włączających osoby z niepełnosprawnością w działania edukacji zawodowej realizowane w szkołach technicznych. Rezultat ten będzie obejmować m.in. obszary: dostosowanie pracowni zawodowych, narzędzia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu nauczania osób z niepełnosprawnością, mechanizmy angażowania osób z niepełnosprawnością w działania szkolne, dobre przykłady dla nauczycieli, którzy mają uwrażliwić uczniów na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, by tak wyedukowani absolwenci lepiej realizowali swoje obowiązki zawodowe (jako np. technicy handlowcy, informatycy, itp.).

Wypracowanie dobrych praktyk/procedur/narzędzi/wzorców zachowań osób towarzyszących podczas mobilności zawodowych zagranicznych. Rezultat ten obejmować będzie m.in.: procedury bezpieczeństwa, zasady savoir vivre, najczęstsze problemy wychowawcze i sposoby przeciwdziałania, które powinny być stosowane przez os. towarzyszące podczas opieki nad grupami z osobami z niepełnosprawnością.

Wypracowanie dobrych praktyk/procedur/narzędzi/wzorców zachowań z zakresu dostosowania procedur stosowanych w projektach mobilnościowych pod kątem udziału osób z niepełnosprawnością (m.in. zasady rekrutacji, rekomendacje szkoleń integracyjnych włączających osoby z niepełnosprawnością w grupę mobilnościową, wsparcie podczas przygotowania i mobilności dla osób z niepełnosprawnością, metody ewaluacji i monitoringu dostosowane do specyfiki niepełnosprawności, itp.).

Wypracowanie dobrych praktyk/procedur/narzędzi/wzorców zachowań z zakresu dostosowania działań przeprowadzanych w organizacjach goszczących realizujących międzynarodowe staże zagraniczne, w obszarze wspierania uczestników z niepełnosprawnością. Każdy z rezultatów będzie miał formę oddzielnego raportu będącego wynikiem wyboru dobrych praktyk wypracowanych przez partnerstwo podczas analiz desk research i spotkań międzynarodowych.

© Copyright 2021-2023 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.