VET4ALL - PROJEKT PARTNERSTWA NA MAŁĄ SKALĘ

PARTNERZY

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Bystrzycy Kłodzkiej

LIDER PROJEKTU

Zespól Szkol Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej (ZSP) jest jedyną placówką na terenie gmin Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój umożliwiającą studentom zdobycie przyszłościowego zawodu. 

Szkoła może poszczycić się ponad 50-letnim doświadczeniem zawodowym, w szczególności w zakresie edukacji ekonomicznej i informatycznej. W skład zespołu wchodzi technikum, szkoła branżowa I stopnia oraz szkoła policealna. Dysponujemy doskonale przygotowaną kadrą dydaktyczną, która pozwala na zdobywanie różnych specjalizacji z zakresu przedmiotów zawodowych – zwłaszcza ekonomii, handlu i informatyki. Obecnie jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów: technik informatyk, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik ekonomista. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli, którzy są innowacyjni w stosunku do przyjętych założeń rozwojowych i chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Dobre Kadry. Centrum badawczo - szkoleniowe
Sp. z o.o.

PARTNER Z POLSKI

Głównym celem naszej firmy jest świadczenie profesjonalnych usług szkoleniowych dla osób dorosłych, głównie z zakresu podnoszenia poziomu kompetencji kluczowych.

Specjalizujemy się w szkoleniach informatycznych i językowych dedykowanych osobom z dużym doświadczeniem zawodowym. Zajmujemy się także umiejętnościami miękkimi, m.in. radzeniem sobie ze stresem czy zapobieganiem wypaleniu zawodowemu. Oferujemy również szkolenia z zakresu marketingu, finansów i analizy danych. Od początku naszej działalności przeszkoliliśmy ponad 2500 osób dorosłych. Cieszymy się, że wiele osób wzięło udział w naszych szkoleniach kilkukrotnie. Przedmiotem naszych szczególnych wysiłków są osoby dorosłe z grup o mniejszych szansach, głównie osoby z niepełnosprawnością i osoby ze starszych grup wiekowych. Od początku naszej działalności (2006 rok) działamy na dolnośląskim rynku pracy. Staramy się pozyskiwać fundusze ze środków zewnętrznych na realizację projektów wspierających osoby ze wskazanych grup docelowych.

IFOM (Institute for Training, Employment and Learning Mobility)

PARTNER Z WŁOCH

IFOM to ośrodek kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), który mocno wierzy w programy uczenia się opartego na pracy, uczenia się mobilnego, praktyk zawodowych i szkoleń zawodowych oraz je wspiera, zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim. Głównym celem naszej firmy jest świadczenie profesjonalnych usług szkoleniowych dla osób dorosłych, głównie z zakresu podnoszenia poziomu kluczowych kompetencji.

Naszym celem jest wspieranie poprawy jakości i doskonałości w kształceniu i szkoleniach, przy jednoczesnym zwiększaniu szans na zatrudnienie, koncentrując się szczególnie na osobach, które mają mniejsze szanse na znalezienie pracy. Wykorzystujemy szkolenia i mobilność jako narzędzia zwiększające szanse na zatrudnienie i zmniejszające lukę w umiejętnościach między edukacją a rynkiem pracy. IFOM działa zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym, gdzie współpracuje z organizacjami o podobnych poglądach, aby zwiększać szanse młodych ludzi na zatrudnienie oraz poprawiać jakość edukacji i szkoleń poprzez opracowywanie innowacyjnych ścieżek i metod uczenia się oraz poprzez wdrażanie programów mobilności edukacyjnej.

IFOM szczególnie współpracuje z organizacją non-profit YouNet, z którą rozwija projekty mobilności edukacyjnej w ramach programów europejskich, takich jak Erasmus+ i Europejski Fundusz Społeczny. IFOM ustanawia programy praktyk zawodowych i staży, koncentrując się szczególnie na młodych ludziach, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą (NEET) oraz studentach szkół zawodowych. Organizujemy wysokiej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb doświadczenia zawodowe dla swoich studentów, studentów innych instytucji włoskich i europejskich oraz młodzieży NEET. IFOM wspiera Europejskie Sojusz na rzecz Praktyk zawodowych w jego misji promowania programów i inicjatyw praktyk zawodowych w całej Europie.

ASOCIACION MUNDUS
- UN MUNDO A TUS PIES

PARTNER Z HISZPANII

Asociación Mundus Asociación Mundus to organizacja specjalizująca się w zarządzaniu międzynarodowymi projektami mobilności, szczególnie w obszarach: Erasmus +, Europejski Fundusz Społeczny, Europa dla Obywateli, Interreg oraz TLN Mobility. Dążymy do doskonałości w usługach wysyłania i hostingu, wspierających mobilność na rzecz all-inclusive.

Naszym głównym celem jest zarządzanie międzynarodowymi projektami mobilności w celach uczenia się, nauczania i szkoleń. Zarządzamy stażami, wolontariatami, wymianami młodzieżowymi, szkoleniami i projektami strategicznymi – zarówno dla młodzieży, jak i profesjonalistów. 

Naszą misją jest poprawa szans młodych ludzi na zatrudnienie, rozwój ich umiejętności miękkich i poszerzenie ich wizji na obecne społeczeństwo, promując bardziej włączającą, zróżnicowaną i uważną świadomość, wykorzystując metodologie edukacji pozaformalnej. 

Due to the diversity of the projects that we carry out, we have several links with schools, public bodies and civic institutions, that we help getting into strategic partnerships and projects in order to improve the quality of education and youth services. We have accompanied VET schools, local NGOs and other social actors to KA2 and KA3 projects under Erasmus+. Right now, Mundus has been promotor and partner in more than 25 Erasmus projects.

South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk)

PARNER Z FINLANDII

Uniwersytet Nauk Stosowanych w południowo-wschodniej Finlandii (Xamk) to instytucja szkolnictwa wyższego skupiająca się na zrównoważonym rozwoju, technologii i branżach kreatywnych.

Szkolimy wykwalifikowanych specjalistów z myślą o potrzebach przyszłości oraz promujemy przedsiębiorczość, działania międzynarodowe oraz rozwiązania wspierające rozwój życia biznesowego. Zatrudniamy ponad 900 profesjonalistów. 

Mamy ponad 11 000 studentów i oferujemy ponad 40 programów licencjackich oraz ponad 30 programów magisterskich. Ponadto Xamk Pulse oferuje największy wybór kursów Open UAS w Finlandii, a także wiele innych możliwości kształcenia ustawicznego.

Nasze działania w dziedzinie Badań, Rozwoju i Innowacji (RDI) są istotnym aspektem naszego wpływu regionalnego i społecznego. Nasze obszary skupienia to Gospodarka Cyfrowa, Zrównoważony Rzowój, Logistyka i Żegluga, a także Las, Środowisko i Energia.

We offer our expertise for companies and communities through cooperation that ranges from RDI activities to practical training, projects, and theses. In addition, our 11 research units produce multidisciplinary expert knowledge as well as services such as product development, measurement, and analysis.

© Copyright 2021-2023 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.